BYDDWCH EIN CADEIRYDD!

8-10 Awr y mis yn ofynnol
Cyflog: Gwirfoddol
Dyddiad Dechrau: 17/08/2022

Caru cerddoriaeth fyw? Eisiau rhoi yn ôl?

Mae Minty’s Gig Guide CBC yn chwilio am Gadeirydd i’w fwrdd ar hyn o bryd. Prif ffocws y Cadeirydd fydd arwain Bwrdd effeithiol a sbarduno ei esblygiad a’i welliant parhaus gan weithredu fel bwrdd seinio a mentor i’r Prif Swyddog Gweithredol.

Disgwylir i’r Bwrdd, gan ddechrau gyda’r Cadeirydd, gynnal dealltwriaeth gywir o weledigaeth a strategaeth Minty’s Gig Guide CBC, ei herio a’i gyfoethogi, a sicrhau ein bod bob amser yn gweithio mewn ffordd sy’n adlewyrchu ein gwerthoedd a’n nodau cymdeithasol.

Nid yw gweithio o fewn y diwydiant cerddoriaeth yn hanfodol o gwbl, ond dylai angerdd am gerddoriaeth fyw fod yn ffactor sy’n sbarduno eich cais.

–           Arwain y Bwrdd er mwyn gofalu am fuddiannau gorau rhanddeiliaid Minty’s Gig Guide CBC

–           Arwain cyfarfodydd y Bwrdd fel Cadeirydd, diffinio prosesau a chynlluniau rhoi adroddiadau’r Bwrdd yn ôl yr angen i wella effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a ffocws cyfarfodydd y Bwrdd

–           Gweithredu fel bwrdd seinio a mentor i’r Prif Swyddog Gweithredol

–           Adolygu cynlluniau technoleg, busnes a buddsoddi a chynnig cyngor a chymorth lle mae profiad yn berthnasol

–           Rhoi cymorth, arweiniad a chyngor ar dwf, arallgyfeirio a chynyddu’r busnes

–           Cynnig craffter a dycnwch masnachol cryf i sicrhau bod y cwestiynau beirniadol, anodd yn aml yn cael eu gofyn a’u hateb

–           Rhoi arweiniad ac adeiladu tîm cefnogol i ddatblygu diwylliant cadarnhaol

–           Darparu sgiliau gwerthu, trafod a chyfathrebu rhagorol (ar lafar a gwrando gweithredol) i’r Bwrdd

Rydym yn wasanaeth gwybodaeth digwyddiadau dielw dan arweiniad cefnogwyr, sydd wedi ffurfio’n ddiweddar fel Cwmni Buddiannau Cymunedol ym mis Hydref 2021 ar sail diddordeb llawn amser ac angerdd am gerddoriaeth fyw yng Nghymru.

Fel canllaw, fel Cwmni Buddiannau Cymunedol, credwn y dylai gwybodaeth am gerddoriaeth fyw fod i bawb. Gyda hynny mewn golwg, yr ydym ar ymgyrch i gael 100,000 o bobl sy’n byw yng Nghymru, yn gweithio yng Nghymru neu’n ymweld â Chymru i gig y gallent fod wedi’i golli fel arall. 

Rydym yn Fwrdd o bobl o bob cefndir gwahanol a gyda setiau sgiliau gwahanol. Rydym yn ymfalchïo mewn buddsoddi ein hegni yn ein 5 nod cymdeithasol craidd. Sef:

Gwneud cerddoriaeth fyw yn hygyrch ac yn gynhwysol i bawb gan:

* Gyflwyno gwybodaeth am ddigwyddiadau sydd yn hawdd eu deall ond sy’n ffynhonnell gynhwysfar ddwyieithiog ac sy’n arddangos cydraddoldeb ar draws cynfas lliwgar a bywiog o safbwynt y cefnogwr neu’r ffan.

 * Gefnogi, sefyll dros a helpu amddiffyn y gwead diwylliannol o leoliadau cerddoreiath a llefydd yng Nghymru a’i phrifddinas wrth addasu i adlewyrchu pynciau trafod cyfredol

* Rhoi platfform i bobl ac amrywiaeth y gymuned; uwcholeuo achosion, straeon, rhannu gwerthoedd ac eiliadau y mae angen eu gweld a’u clywed.

* Gweithredu fel platfform sy’n berchen i’r gymuned – dan arweiniad y gymuned, wedi’i bwydo gan y gymuned trwy ymgysylltu’n lleol, rhanbarthol a chydag ymwelwyr.

* Gweithio’n agored gydag awdurdodau lleol a sefydliadau eraill i gysylltu ardaloedd cymdeithasol ac economaidd mewn ardaloedd sydd ar yr ymylon ac sy’n ddifreintiedig, trwy rannu a chefnogi cyfleoedd a gwybodaeth.

Os oes gennych ddiddordeb, a fyddech cystal ag anfon e-bost at gyda mynegiant o ddiddordeb.

Diolch yn fawr.